Popis technológie:

VÝHODY BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

     Bezvýkopové technológie sú charakteristické žiadnymi alebo minimálnymi zásahmi do komunikácií a rádovo nižšími nákladmi na uvedenie do pôvodného stavu, než je to u klasických výkopov.

     Presné riadenie smeru vrtu umožňuje vyhýbať sa známym aj nečakaným prekážkam pod povrchom a prevádzať aj smerovo zložité trasy. Premávka na komunikáciách nie je prerušovaná, odpadá nutnosť obchádzok a život v bezprostrednom okolí prevádzaných prác nie je  nijako podstatne obmedzovaný.

Nepriaznivé vplyvy na životné prostredie sú vylúčené.

     Výhody:   - rýchlosť (niekoľko desiatok metrov denne)
                    - dĺžka vrtu 6 - 150 metrov
                    - priemer zaťahovaného potrubia 63 až 530 mm
TECHNICKÉ INFORMÁCIE

     Zariadenia FlowMole a GRUNDODRILL 15X sú špeciálne vrtné súpravy pre horizontálne vrty, ktoré dokážu smerovo navádzaným tzv. pilotným vrtom podísť popod prekážku, ďalej tento vrt rozšíriť na požadovaný priemer a nakoniec do neho zatiahnuť potrubie z polyetylénu alebo ocele.
Vŕtanie prebieha za podpory tlaku vody a bentonitu, je smerovo a výškovo ovládateľné. Počas vŕtania pilotného vrtu je jeho priebeh sústavne kontrolovaný vyhodnocovaním rádiového signálu vysielača uloženého vo vrtnom nástroji. Dosažiteľná presnosť lokalizácie "pilotnej hlavy" je v hĺbkach do 12 metrov. Dosiahnutím cieľovej jamy je vrtný nástroj nahradený rozširovacou hlavou, ktorá postupne vyvrtaný otvor rozšíri až na konečný rozmer. Následne je do rozšíreného vrtu zatiahnuté potrubie.
Bentonit - jemne mletý íl špeciálnych vlastností, ktorý po zmiešaní s vodou niekoľkonásobne znásobí svoj objem. Vzniká tak tekutina, ktorá prestupuje okolím vrtu a spevňuje ho, vyplavuje odvrtanú zeminu a počas zaťahovania chráničky do vrtu zmenšuje trecie sily. Zároveň spolu s odvrtanou zeminou vyplňuje otvor medzi zaťahovaným potrubím a stenou vrtu.

PODMIENKY VYUŽITIA BEZVÝKOPOVEJ TECHNOLÓGIE
Úspešné prevedenie mikrotunelovacích prác je viazané na splnenie niektorých podmienok:
-        vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí (križovanie, súbeh)
-        výkop štartovacej a cieľovej jamy (1,5m x 1,5m, H + O,5m)
-        nutnosť voľnej plochy pred štartovacou jamou pre vrtnú jednotku
-        možná realizácia v triedach zeminy 1 až 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
© 2006 KEYs.sk All Rights Reserved