Certifikáty - kvalita:

       V záujme zachovania dosiahnutej kvality, ale najmä so zreteľom na jej permanentné sledovanie a zvyšovanie vo všetkých činnostiach spoločnosti sme pristúpili k zavádzaniu systému manažérstva kvality. Naša snaha v tomto smere vyústila do získania Certifikátu kvality ISO 9001:2001 od spoločnosti TUV SUD Slovakia registrovaného pod číslom Q 0107-1.

       Od získania certifikátu naša spoločnosť neustále pokračuje v  prísnom sledovaní procesov ovplyvňujúcich kvalitu všetkých činností. Na základe výsledkov sledovaní ako aj na základe výsledkov vnútorného auditu prebiehajú zmenové procesy v rámci systému manažérstva kvality s cieľom dosahovať vyššiu kvalitu.POLITIKA   KVALITY:

1.        Starostlivosť o zabezpečovanie kvality vykonávaných stavebných prác MT a TP patrí medzi prioritné povinnosti manažmentu spoločnosti a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

2.        Za zlepšovanie kvality sú prednostne zodpovední riadiaci zamestnanci spoločnosti, ktorí organizujú a riadia účasť všetkých svojich podriadených smerom k naplneniu prijatých cieľov kvality.

3.        Zabezpečovanie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce a túto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať na spoluzamestnancov.

4.        Politika kvality spoločnosti vychádza z hodnôt:
           a) Zákazník zohráva v podnikaní spoločnosti kľúčovú úlohu.

            b) Zamestnanci FLOW-RMT s. r. o. sú najpodstatnejším
                zdrojom a predstavujú najväčšiu hodnotu firmy.

            c) Tímová spolupráca je základom nášho úspechu.

            d) Aktívne sledujeme trh, jeho vývoj do budúcnosti
                a dynamicky sa mu prispôsobujeme.
          
            e) Budujeme korektné a seriózne partnerské vzťahy
                so zákazníkmi a zúčastnenými stranami doma i v zahraničí.

            f) Vážime si svoju konkurenciu, lebo nám pomáha v raste.

            g) Zavádzame modernú technológiu a nebránime sa zmenám.

            h) Vytvárame image FLOW-RMT s. r. o. ako dynamickej firmy
                zabezpečujúcej realizáciu stavebných prác MT a TP
                najvyššej kvality.

             i) Zvyšovanie produktivity práce je cesta k dobrým výsledkom.

             j) Zlepšovanie efektívnosti a zvyšovanie výkonnosti je
                úlohou každého zamestnanca.

 
© 2006 KEYs.sk All Rights Reserved